Praktické informácie

Slovník pojmov

Pozrite si vysvetlenie často používaných pojmov v súvislosti s poistením a financovaním vozidiel.

Postupné znižovanie hodnoty hmotného a nehmotného imania. Amortizácia, teda opotrebenie môže byť technické a morálne. Pri technickom ide o fyzické opotrebenie alebo znehodnotenie používaním v prevádzke. Morálne opotrebenie súvisí vždy s technickým pokrokom, ktorý spôsobuje výrobu lacnejších a výkonnejších strojov a zariadení. Amortizácia sa vyjadruje odpismi (pozri cena časová). asistenčné služby Pomoc, ktorú poskytuje poisťovňa svojim klientom v niektorých druhoch poistenia (povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Assist - Card). Realizuje sa na základe dohôd so zahraničnými poisťovňami alebo inými organizáciami, ktoré v rámci dohodnutých podmienok poskytnú klientovi materiálnu alebo organizačnú pomoc.
Z latinčiny "dobrý". V praxi označuje poskytnutie dobropisu zákazníkovi za splnenie stanovených alebo dohodnutých podmienok. V poistení ide o zľavu na poistnom (alebo zvýhodnenie plnenia poisťovne) za priaznivý škodový priebeh. Môže ísť o nezavinený škodový priebeh (napr. havarijné poistenie motorových vozidiel), za používanie protipožiarnych signalizačných alebo hasiacich zariadení, za komplexnosť uzavretého poistenia (riziková alebo vecná) a podobne.
Cena veci v stanovenom termíne. V poistení ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Určuje sa tak, že sa od ceny novej veci odpočíta čiastka, vyjadrujúca opotrebenie, príp. iné znehodnotenie veci. cena nová Hodnota doteraz nepoužitej a morálne neopotrebovanej veci, vyjadrená v peniazoch. Ide o takú sumu peňazí, ktorú by musel klient vynaložiť na kúpu istej veci v danej dobe, aj u starších vecí. U motorových vozidiel je to cena z faktúry. Cena nehnuteľnosti sa určí zo znaleckého posudku alebo na základe príručky na stanovenie cienstavebných objektov.
Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne. Počas tejto doby poisťovňa klientovi kryje riziká, ale toto poistné poisťovňa vždy dodatočne od poistníka vymáha. doba platnosti poistenia (poistná doba) Doba, na ktorú sa poistenie dohodlo. Termín začiatku a skončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poistnej zmluve. Majetkové poistenia občanov sa uzatvárajú na neurčitú dobu, pričom poistným obdobím je spravidla jeden rok.
Z francúzštiny, znamená "oslobodenie od verejných poplatkov". V poisťovníctve ide o sumu (dojednanú v poistnej zmluve) do výšky, ktorej poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Právny poriadok v SR pozná franšízu ako jednu z foriem spoluúčasti (podmienená spoluúčasť). Franšíza je potom dohodnutá suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie. Ak je poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovňa poskytne celé poistné plnenie.
Odzrkadľuje ekonomickú nerovnováhu v ekonomike. Jej prejavom je rast cenovej hladiny, nepodporený aj zodpovedajúcou výrobou tovaru. Tým, že peniaze nie sú ničím kryté, znehodnocujú sa. Za viac peňazí kúpite to isté množstvo tovaru, ako predtým za menej peňazí. V našich produktoch sa rieši tento problém indexáciou, to znamená prispôsobovaním hodnoty majetku inflácii.
Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratší ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné alebo dôchodkové.
Privlastnenie si cudzej poistenej veci prekonaním prekážky
Písomné potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného (alebo podľa dohody s inou poisťovňou aj za jej poisteného) splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného. Krycí list nahrádza poskytnutie preddavku na poistné plnenie.
Bežné poistné platené v určitých splátkach (mesačných, štvrťročných, polročných, ročných) lúpež Privlastnenie si poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia.
Z latinčiny "zlý". V poisťovníctve ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok priebehu poistenia, alebo horšieho ako stanoveného (kalkulovaného) rizika. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.
Ak klient zaplatí poistné na celé poistné obdobie, ale v polovici tohto obdobia predá poistenú vec (motorové vozidlo, doma pod.) má nárok na základe kúpno-predajnej zmluvy požiadať poisťovňu o alikvotnú časť poistného, ktorá už vlastne nekryje žiadne riziko, nakoľko predmet poistenia zanikol. Nemá naň nárok v prípade, ak pred predajom nastala poistná udalosť a klient dostal vyplatenú škodu. neznáme platby (nestálce) Platby, ktoré poisťovňa dostala na účet, ale kvôli rôznym chybám (vo variabilnom symbole, čísle účtu a pod.) neboli pripárované k zmluve, a preto sa musia manuálne dohľadávať.
Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.
Stanovenie nižšej hodnoty poisťovanej veci, ako v skutočnosti má. Klient si musí byť vedomý, že ak chce platiť za menšiu poistnú hodnotu, aj pri likvidácii dostane nižšie plnenie. poistná udalosť Náhodná udalosť, ktorá musí byť v zmluve bližšie určená, ktorá nebola zo zmluvy vylúčená a za ktorú poistník platí poistné. poistený Osoba, na ktorej majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje. poistka Potvrdenie, že zmluva bola prijatá do poistenia. poistná hodnota (nová cena) Cena poistenej veci v deň uzatvorenia poistenia, z ktorej sa vychádza pri stanovení poistného poistná suma Suma dohodnutá v PZ ( maximálna suma poistného plnenia). poistné Cena za poskytnutú poistnú ochranu. poistné obdobie Časť poistnej doby, na ktorú treba zaplatiť poistné. poistné plnenie Poistné plnenie v neživotnom poistení poisťovňa poskytne do výšky vzniknutej škody. Plnenie však nesmie prekročiť poistnú sumu. poistný návrh Návrh na uzatvorenie zmluvy v neživotnom poistení. Podpisom návrhu zmluvy poradcom pre poistenie a klientom sa návrh zmluvy automaticky stáva platnou poistnou zmluvou. poistník Osoba, ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. poškodený Ten, kto nemusí byť sám poistený, ale stal sa obeťou škodcu a žiada od neho náhradu škody. Ak je škodca poistený, požiada poisťovňu, aby poškodenému za neho vyplatila škodu pripoistenie Rozšírenie poistenia o ďalšie riziká, resp. miestnu platnosť. predpísané poistné Hlavný ukazovateľ poisťovacej činnosti. Vyjadruje všetky položky poistného, ktoré sa v danom účtovnom období majú uhradiť poisťovni. pro - rata temporis Spôsob výpočtu poistného v prípade, ak poistenie trvá kratšie ako jeden rok. prvé poistné Poistné za prvé poistné obdobie( ak nie je zaplatené do troch mesiacov od účinnosti zmluvy, zmluva je zrušená. S spoluúčasť Suma, ktorou sa podieľa poistník na poskytnutom plnení a ktorá sa vždy odráta od tohto plnenia.
Predstavuje vymáhanie záväzku (ktorý sa už vyplatil poistenému) od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť. Toto právo prechádza na poisťovňu na základe uzavretej poistnej zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že sa poskytlo poistné plnenie, a to len do jeho výšky.
Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.
Úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistenej veci, kedy náklady na opravu presahujú jej časovú cenu alebo vec je natoľko zničená, že jej obnovenie je technicky nemožné (rovnako odcudzenie motorového vozidla).
Úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci.
Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia vkladu, cenného papiera alebo inej hodnoty na dohodnuté podmienky. V poisťovníctve ide napríklad o viazanie poistného plnenia v prospech banky, ktorá poskytla poistenému úver a podobne.
Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.
Zjednodušene povedané ide o poistenie poistenia. Poisťovňa v prípade veľkého rizika rozdelí toto medzi viacerých poisťovateľov formou zaistenia. Jednou z metód zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere ako si rozdelili poistné.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: